Menu

Privacy verklaring kerkenraden steunpunt
Het kerkenraden steunpunt is een label van de Nederlands Gereformeerde Toerusting.

De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) is een kerkelijke instelling van de Nederlands Gereformeerde Kerken en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doelstelling NGT
Wij zijn opgericht door de Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde kerken. Onze opdracht staat als volgt verwoord in artikel 2 van het reglement van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, dat op 21 november 2015 is vastgesteld door de LV Zeewolde.

 1. De Nederlands Gereformeerde Toerusting stelt zich ten doel Nederlands Gereformeerde Kerken te ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn.
 2. De Nederlands Gereformeerde Toerusting tracht zijn doel ondermeer te verwezenlijken door:
  1. Het geven van voorlichting en adviezen,
  2. Het desgevraagd ondersteunen van werkers in de werk,
  3. Het organiseren van vergaderingen, conferenties, kadercursussen en dergelijke,
  4. Het adviseren over geschikte materialen en methodes.

Contactgegevens bestuur
www.ngk.nl/toerusting
toerusting@ngk.nl

Wederiklaan 33, 4143 CV  LEERDAM

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De NGT verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (voor zover verstrekt of bekend) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Gemeente
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Titels
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Cookies
De cookies die de website plaatst, bevatten enkel statistische informatie en hebben op geen enkele wijze verband met persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De NGT verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van waaruit afgeleid kan worden dat iemand een geloofsovertuiging heeft (bijv. functie in een plaatselijke kerkelijke gemeente). Ten behoeve van ons werk en de kwaliteit van de dienstverlening, maken wij aantekeningen over het functioneren van mensen, individueel en/of gezamenlijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De NGT verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze opdracht (zie boven bij doelstelling) uit te kunnen voeren
 • verzenden van onze nieuwsbrieven of andere informatie
 • te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming
De NGT neemt geen besluiten niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NGT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De NGT heeft geen vaste bewaartermijn voor de informatie die bij verwerken. Omdat onze dienstverlening gericht is op de ontwikkeling van kerkelijke gemeenschappen en de werkers, is het soms van belang om gegevens uit het verleden beschikbaar te hebben.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NGT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kerkenradensteunpunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, behouden we ons het recht toe om u te vragen om hiervoor een ontmoeting te regelen.

De NGT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NGT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@kerkenradensteunpunt.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
NGT verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NGT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Kerkenraden Steunpunt is

Klaas Quist

Teamleden van Kerkenraden Steunpunt